Ukázky grafologických rozborů

Přečtěte si ukázky z různých rozborů, které jsem napsala. Na vlastní oči uvidíte, zda se jedná o "horoskop", do kterého se vejde každý a poznáte jak hluboko dokáže grafologie jít v různých oblastech a hlavně jak dokáže dát různé charakterové rysy do souvislostí s výkonem, motivací, sociálními vztahy a vnitřním nastavením, vnímáním nebo vnitřními konflikty.

Jednotlivé ukázky pocházejí z různých rukopisů.

Ukázky grafologických rozborů různých osobností pro personalisty:

Výkon, přístup k úkolům

Písmo naznačuje stabilní výkon a dobré schopnosti odolávat stresu a zátěži. Pisatelka nepodléhá náladám a dokáže se průměrně dobře přizpůsobit podmínkám a změnám ve svém okolí. Na škále aktivita-pasivita stojí přibližně uprostřed, nemá tendenci se překotně vrhat do nových aktivit, ale zároveň není pasivní a nestojí s rukama za zády. Projevuje se velká míra zodpovědnosti, silná vůle a snaha dokončit daný úkol a velmi dobrá koncentrace pozornosti na daný problém…


Motivace 

Pro pisatele jsou motivující jak materiální hodnoty (například dobré platové ohodnocení), tak duchovní (naplnění úkolem, smysluplnost úkolu). Je pro něj důležitý komfort a klid, zřejmě jej nebude motivovat stres nebo příliš vysoké nároky. Není to člověk, který by měl potřebu překonávat překážky, spíše preferuje poklidné a stabilní pracoviště s jasně definovanou prací, která nebude zasahovat do jeho osobního života a nenaruší jeho pohodlí. Autor rukopisu si je vědom své zodpovědnosti a svého úkolu, ale nedá se očekávat, že se bude příliš snažit nad rámec svých povinností, „nepřetrhne se“.

Sociální vztahy, komunikace

Autorka je zaměřena spíše introvertně, v sociálních vztazích je spíše opatrná a nedůvěřivá, raději pracuje a rozhoduje o samotě než s jinými. Má průměrné schopnosti empatie. Při jednání se projevuje poměrně silná sebekontrola, pisatelka respektuje pravidla a nařízení, je tolerantní. Při komunikaci s ostatními lidmi jedná přímo, nemá potřebu sáhodlouze vysvětlovat důvody svého jednání a chování. V diskuzi vyjádří přesně a jasně své stanovisko, dokáže si za ním stát, jasnost projevu je pro ni prioritou. Ve velkém množství případů se nenechá ovlivnit jinými lidmi, na druhou stranu není možné říct, že by byla zcela nepřizpůsobivá, může však mít sklony k tvrdohlavosti. Pisatelka nemění názory a nepodléhá náladám.

Ukázky osobnostních rozborů různých pisatelů:

Centrum osobnosti

Pisatelka má dobrou schopnost adaptace, tedy přizpůsobení se podmínkám, vlivům přírodního a sociálního prostředí. Ovšem toto přizpůsobení se pravděpodobně týká pouze chování, nikoli nevědomého myšlení – jinými slovy, pisatelka se navenek přizpůsobí, hluboko uvnitř však může mít tendenci neustále se potýkat s jakousi bariérou, jako by jí nevědomí nedovolovalo jít dál, změnit situaci – mohou to být nějaké špatné zkušenosti, které pisatelku ovlivňují a které jí nedovolují se zcela odpoutat od sebe sama, od minulosti, od nějakých zažitých představ a myšlenek. Je možné, že pisatelka má v sobě cosi nevyjasněného, cosi, co jí brání jít dál – tento stav ovšem ani zdaleka nemusí být trvalý. Obdobná podoba nejistoty, tendence vymezit se proti ostatním, snaha bránit se před ostatními a nesměřovat kupředu se obvykle objevuje v pubertě, kdy si člověk teprve utváří své hodnoty. Ovšem u pisatelky je zřejmé dobře nastavené sebevědomí a spokojenost sama se sebou, proto spíše usuzuji na nějakou bariéru, která jí brání v odpoutání se a v pokroku kupředu, než že by neměla jasno ve svých hodnotách.

Ačkoli pisatelka je osobou velmi otevřenou, může se stát, že se někdy obrací sama do sebe, zřejmě jako reakce na nepříjemné podněty z okolí, může se v takových případech až příliš soustředit na svou osobu. Jedná se o velmi zvláštní typ osobnosti, která je zároveň otevřená, uvolněná, s dobrým sebevědomím a spíše dominantní, ale v písmu se objevují i znaky protichůdné značící uzavírání se do sebe, odtažitost od ostatních lidí, opatrnost, zdrženlivost, v extrémním případě se to může zvrhnout až do egocentrismu, tedy soustředění se pouze na svojí osobnost, její vyzdvihování oproti ostatním. Domnívám se ale, že tento mechanismus nastupuje až jako obranná reakce na určitou situaci a není tedy základní charakteristikou pisatelky, nicméně je potřeba si na ni dávat pozor…

Charakter a sociální vztahy

Pisatelka je typ extravertní, tedy člověk, který ke svému životu potřebuje společnost, když řeší nějaký problém, raději si o něm půjde s někým popovídat, než aby nad ním sama uzavřeně přemýšlela. Extravertní lidé mají zálibu ve změnách a vzrušujících situacích (kolektivní adrenalinový sport by pro pisatelku mohl být velmi dobrým vybitím přebytečné energie a uvolněním stresu), tito lidé jsou činorodí, výřeční, jsou to spíše exhibicionisté, mají dobré schopnosti sebeprosazení, což koreluje s výše uvedenými charakteristikami. U takových lidí se však někdy může projevit až závislost na okolí, potřebují mít neustále někoho „s kým si budou hrát“, neradi „si hrají“ sami, pořád kolem sebe potřebují mít živo.

Ačkoli extrovertně zaměření lidé většinou nemívají problém se sociálním kontaktem, v písmu se objevují známky určité strnulosti nebo křečovitosti. Tyto zřejmě souvisí s výše uvedenou vlastností pisatelky vrhnout se do věcí a poté jich zanechat nebo teprve po vyřčení něčeho se nad tím zamyslet. Je možné, že se u pisatelky objevuje nějaká snaha o sebekontrolu, která však nepřichází zevnitř, ale zvenčí. Tato sebekontrola by zřejmě měla působit jako bariéra pro projevy emocí, dominance, měly by zmírnit pisatelčiny nároky na prostor a expanzi, její ambice, neústupnost a velkou otevřenost, se kterou může souviset i nedostatek taktu. Tato sebekontrola možná způsobuje v pisatelce nějaké vnitřní napětí a stavy nevyrovnanosti a pochybností, protože ač by se pisatelka chtěla chovat otevřeně, snaží se zabrzdit a držet se spíše zpátky. Někdy se však i přesto stane, že tato bariéra se prolomí a pisatelka vyrazí kupředu, ať už v pozitivním či negativním smyslu. A právě tato sebekontrola napovrch může na ostatní působit jako křečovité nebo neupřímné chování, může způsobit i jistou nepředvídatelnost pisatelčina chování, protože někdy se tato bariéra objeví a někdy ne, pisatelka se tedy ke stejným lidem ve stejné situaci může chovat různě…