Co je k rozboru potřeba?

  • Ručně psaný text  o délce alespoň 1 strany A4.
  • Text musí být originál, není možné zaslat kopii nebo scan.
  • Nejsou vhodné poznámky, text psaný v rychlosti, zápisky z přednášek, apod. Tento materiál může sloužit pouze jako doplňkový, ne jako výchozí.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Na obsahu nezáleží. Text může být opsaný z předlohy, nebo z hlavy. Text psaný z hlavy je vhodnější, autor se více uvolní.

Vhodnější je nelinkovaný papír, ale volba psacího náčiní i papíru (linkovaný, čistý) záleží na pisateli.

Text je vhodné psát v dobrém psychickém rozpoložení, v klidu, beze spěchu, aby nebyly údaje zkresleny. Do grafologického rozboru se totiž částečně promítá i aktuální psychické rozpoložení pisatele.

Na rukopise by měl být uveden: věk, pohlaví, zaměstnání, (vy)studovaný obor. Tyto faktory nelze z rozboru vyčíst a mohou významně ovlivnit celkový obraz osobnosti. Dále je vhodné uvést konkrétní otázky, na které by pisatel rád našel odpověď.

Pište tak, jak obvykle píšete. Pokud píšete pokaždé jinak, přiložte i ukázky poznámek nebo jiných textů.

DOPORUČENÍ PRO FIRMY/PERSONALISTY

Pokud je psaný text součástí výběrového řízení, snažte se otázky formulovat zeširoka, aby se autor rukopisu mohl rozepsat a neodpovídal pouze jednou krátkou větou.

Je vhodné napsat, na kterou pozici se pisatel hlásí, případně i seznam hlavních charakterových vlastností, které od daného zaměstnance čekáte, abychom se na ně mohli zaměřit. Získáte tak podrobnější a relevantnější údaje vztažené přímo k vykonávané pozici.

Pokud pisatel tvrdí, že píše pouze tiskacím písmem, nevadí. Je ale vhodné jej požádat, aby napsal jeden odstavec psacím. Mnohdy se ukážou zajímavé informace.

Rozbor je možné vytvořit i pro třetí osobu, ovšem pouze s jejím souhlasem. Z tohoto důvodu by měl text obsahovat podpis autora a jeho souhlas s provedením rozboru (např. souhlasím aby tento text byl použit pro grafologický rozbor, podpis autora). Data jsou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů po získání souhlasu pisatele.

Máte svou stránku napsanou?
Objednejte si rozbor